UPUTE ZA POSTER

Sesija postera na Međunarodnom simpoziju podstiče učesnike/ice da se aktiviraju u nauci i predstave rezultate svog rada žiriju i kolegama/icama. Svaki učesnik/ica koji želi učestvovati mora predati sažetak (150-300 riječi) do 1. maja 2021. i spremiti petominutno izlaganje svog postera na simpoziju, 20. maja 2021. godine. Ovu sesiju posjetit će mnogi učesnici simpozija. S obzirom da će biti znatan broj postera, važno je da je poster jasan, koncizan i dobro postavljen kako bi se postigao maksimalan učinak.

Posteri u pravilu sadrže slike, podatke, grafikone, dijagrame i narativni tekst na ploči veličine 841 x 1189 mm (A0 format). Autori su dužni predstaviti svoje postere u predviđenom vremenskom periodu tokom simpozija. Ove prezentacije su jedan oblik kratkog usmenog izlaganja (tzv. elevator speech) koji sažimaju sadržaj postera posjetiocima koji se zaustave kako bi ga pogledali i postavili pitanja.

Molimo da se pridržavate sljedećih uputa o formatu postera:

 • Posteri trebaju biti raspoređeni po kategorijama prijava.
 • Ploče će biti pojedinačno numerisane i raspoređene po kategorijama.
 • Naslov postera treba biti napisan slovima veličine najmanje 2.5 cm i poster treba sadržavati Vaše ime i univerzitet.
 • Trebate dodati i dio za zahvale u kojima ćete se zahvaliti kolegama na njihovoj pomoći u izradi projekta (npr. mentoru ili kolegama sa odsjeka).
 • Vaš poster treba jasno predstaviti problem kojim se bavite, osnovne detalje istraživanja, ključne rezultate, te jednostavan sažetak i zaključke ili dizajnerski problem kojim se bavite kao i jasno prikazan koncept dizajnerskog rješenja (arhitektura).
   • Za dizajnerske postere, crteži moraju ispunjavati sljedeće uslove:
    • Vaš projekat se treba predstaviti kroz plan prostornog uređenja, ključne tlocrte, odjele, uzvišenja i 3D nacrte.
    • Omjer crteža treba biti u skladu sa veličinom projekta. Preporučen omjer je 1:250.
 • Tekst je potrebno sažeti jer će samo mali broj sudaca i posjetioca imati vremena da čita mnogo detalja. Slova trebaju biti dovoljno velika da bi se mogla pročitati sa udaljenosti od 1 do 1.5 metra. Komercijalni nazivi, logotipovi i trgovački nazivi se ne smiju koristiti u tekstu.
 • Crteži, figure i omjeri trebaju biti dovoljno jasni i veliki za čitanje. Obavezno uključite strelicu koja pokazuje smjer gledanja, pravilno odredite dimenzije i oznake, naznačite konstrukcijsku mrežu i visine uzvišenja. SVI crteži moraju biti tehnički tačni.
 • Posteri bi trebali biti jasni sami po sebi; oni ne bi trebali zahtijevati dodatna verbalna objašnjenja zbog izložbe postera koja će se održati nakon plenarnih sesija.
 • Posteri će biti ocjenjivani na osnovu sadržaja, originalnosti koncepta, kvalitete dizajna, tehničke tačnosti, potencijalnog značaja za zajednicu, inovativnosti pristupa, estetske kvalitete postera i verbalne prezentacije.