UPUTE ZA PISANJE SAŽETKA

 

Obim sažetka treba biti od 150 do 300 riječi. Sažetak treba biti napisan u jednom paragrafu sa dvostrukim proredom. Bitno je imati na umu da je kvalitetan sažetak precizan, koncizan, koherentan, čitljiv, te ne sadrži konačne zaključke.

Sažetak empirijskog istraživanja treba opisivati: problem koji se istražuje, sudionike, osnovne odlike metode istraživanja, osnovne rezultate, zaključke i implikacije odnosno primjene istraživanja.

Sažetak za teorijski rad treba opisivati kako teorija ili model funkcionira i/ili principe na kojima je zasnovan i koje fenomene ta teorija ili model objašnjava, te povezanost sa empirijskim rezultatima.

Na kraju sažetka potrebno je dodati od 4 do 6 ključnih riječi.

***Učesnici mogu prijaviti najviše dva sažetka kao autori ili koautori. Naknada za drugu prezentaciju će biti snižena.

APLIKACIJA ZA SIMPOZIJ